ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εξώδικο γονέων στο Δήμο Αθηναίων για το Ειδικό σχολείο «φάντασμα»

3 Σύλλογοι Γονέων Ειδικών Σχολείων επέδωσαν στο Δήμο Αθηναίων και στο Υπουργείο Παιδείας στις 16/5/2022 εξώδικο που τεκμηριώνει το αίτημα τους για προσωρινή στέγαση και έναρξη εργασιών ανέγερσης του ΕΕΕΕΚ Αθηνών.

 

Το κείμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας…

Ως κλιμάκωση των ενεργειών μας για την προσωρινή στέγαση και την έναρξη εργασιών ανέγερσης του ΕΕΕΕΚ Αθηνών, επιδόσαμε στο Δήμο Αθηναίων και στο Υπουργείο Παιδείας στις 16/5/2022 το κάτωθι εξώδικο που τεκμηριώνει το δίκαιο αίτημα των γονέων:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών & 6ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Αθηνών, οδός Χατζηαποστόλου αρ. 13 και Τριανταφυλλόπουλου, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 43 και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, οδός Μαρασλή 4 Αθήνα, Τ.Κ.:106 76

ΠΡΟΣ
τον Δήμο Αθηναίων, Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, , ο οποίος εκπροσωπείται από:
1. Τον Δήμαρχο κύριο Κώστα Μπακογιάννη ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αθηνάς αρ. 63 Τ.Κ.: 105 52
2. Τον Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Μετάβασης και Παιδείας κύριο Νικόλαο Βαφειάδη, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ηπείρου αρ. 70, Τ.Κ.: 104 39
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο εδρεύει στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 37, στο Μαρούσι, Τ.Κ.: 151 80, το οποίο εκπροσωπείται από την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Ζέττα Μ.Μακρή

Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της υπ’ αρ. 102535/Δ3 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2702/τ. Β΄/02-07-2019) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μετατροπή και Μετονομασία των υφιστάμενων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων σε αυτές και ιδρύσεις Τομέων και Ειδικοτήτων σε ήδη υφιστάμενα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., από το σχολικό έτος 2019-2020.), αποφασίστηκε η ίδρυση του πρώτου Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) στον Δήμο Αθηναίων.

Ο Ν. 3463/2006 («Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων») αναφορικά με την αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού για την εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών σε σχολικές μονάδες της χωρικής τους αρμοδιότητας, ορίζει στο άρθρο 75 ότι στον τομέα «στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού», στην αρμοδιότητα των Δήμων εμπίπτει «1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων.». Επομένως, οι Υπηρεσίες του Δήμου σας είναι οι μοναδικές υπεύθυνες για την εκπόνηση του κτηριολογικού προγράμματος για την οριστική στέγαση του μοναδικού Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) του Δήμου Αθηναίων και για την εξεύρεση λύσης προσωρινής στέγασής του, έως ότου ολοκληρωθεί το έργο της ανέγερσης νέου, κατάλληλου εκπαιδευτηρίου για τις ανάγκες των παιδιών μας.

Το πρώτο και μοναδικό βήμα προς την εκπλήρωση αυτής του της υποχρέωσης έκανε ο Δήμος Αθηναίων το ήδη μακρινό έτος 2018, οπότε με την υπ’ αρ. 1977/06-12-2018 Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου αποφάσισε την ίδρυση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αθήνας και την προσωρινή στέγασή του σε κτήριο της οδού Λιοσίων αρ. 42 και την ανέγερση διδακτηρίου σε οικόπεδο της οδού Λάμψα. Έκτοτε, και παρά τις συνεχείς σχετικές δράσεις και οχλήσεις των Συλλόγων μας, ο Δήμος Αθηναίων έχει παραμείνει αδρανής, αν όχι απαθής, απέναντι στο χρονίζον πρόβλημα λειτουργίας του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της πόλης της Αθήνας. Μάλιστα, η αδράνειά του αυτή για την εύρεση λύσης στο ζήτημα στέγασης του ως άνω σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει ως συνέπεια να μην έχουν προχωρήσει αρκούντως έως σήμερα ούτε οι διαδικασίες διοικητικής οργάνωσης και στελέχωσής του. Με άλλα λόγια, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αθήνας παραμένει έως σήμερα ένα «σχολείο – φάντασμα» με ευθύνη του Δήμου Αθηναίων.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει καταστεί εφικτή η λειτουργία της εν λόγω σχολικής μονάδας, με αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας να μην διαθέτει Ειδικό Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για παιδιά με αναπηρία, παρόλο που διαθέτει τέσσερα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και ένα ειδικό Νηπιαγωγείο. Όχι μόνον δεν έχει ληφθεί καμία πρόνοια για την εκκίνηση των διαδικασιών της ανέγερσης εκπαιδευτήριου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Λάμψα στην περιοχή των Άνω Αμπελοκήπων (Ο.Τ. 85 περ. 82), αλλά ο συγκεκριμένος χώρος έχει μερικώς διατεθεί «επ’ αόριστον» για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη αναγκών της προσχολικής αγωγής. Επιπλέον, δεν έχετε κάνει καμία απολύτως ενέργεια ούτε ως προς την λύση της προσωρινής έστω στέγασης του «Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» της Αθήνας, προωθώντας την ίδια ώρα αιτήματα χορήγησης σχολικών αιθουσών σε άλλα σχολεία που διαθέτουν ήδη υποδομές, όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω.

Στις έως σήμερα επαφές μας με παράγοντες του Δήμου Αθηναίων έχουμε γίνει δέκτες πλήθους «κατευναστικών διαβεβαιώσεων», «συμπάθειας» προς την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας των παιδιών μας με την φοίτηση σε σχολείο εγγύτερα στον τόπο κατοικίας τους, αλλά και παντός είδους «δικαιολογιών». Έτσι, ενώ με την υπ’ αρ. 1977/06-12-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, ο ίδιος ο Δήμος ενέκρινε την προσωρινή εγκατάσταση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αθήνας σε σχολικό συγκρότημα της οδού Λιοσίων 42, εντούτοις οι χώροι αυτοί ουδέποτε διατέθηκαν στο ως άνω σχολείο, αλλά, παραμένοντας σε ισχύ προγενέστερη απόφαση του Δήμου Αθηναίων, διατίθενται οι χώροι σε άλλα σχολεία της περιοχής.

Η προσπάθεια για το Ειδικό Σχολείο «φάντασμα» της Αθήνας συνεχίζεται…

Η προσπάθεια για το Ειδικό Σχολείο «φάντασμα» της Αθήνας συνεχίζεται…

Κατόπιν επικοινωνίας μας στις 16-11-2021 με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α’ Αθήνας, έκπληκτοι πληροφορηθήκαμε τις αληθινές προθέσεις των συναρμόδιων φορέων για την λειτουργία του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αθήνας: τόσο ο Δήμος Αθηναίων, όσο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α΄ Αθήνας ουδέποτε επέδειξαν ενδιαφέρον για την λειτουργία του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αθήνας, καθώς συναποφάσισαν, χωρίς να μας παράσχουν οποιαδήποτε πληροφόρηση, ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει έστω προσωρινά Ειδικό Σχολείο για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού στην πρωτεύουσα λόγω «μη καταλληλόλητας» του κτηρίου της οδού Λιοσίων 42.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου προβαίνουν σε παραχώρηση διαθέσιμου εκπαιδευτηρίου σε άλλο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο ήδη στεγάζεται και λειτουργεί. Πιο συγκεκριμένα, όπως πληροφορούμαστε, έχει ήδη αποφασιστεί η παραχώρηση του σχολείου της οδού Πρασσά στο «Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών», το οποίο ήδη στεγάζεται και λειτουργεί σε άλλο σχολικό συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Στο σημείο αυτό, γεννάται το ερώτημα: με ποιο κριτήριο οι Υπηρεσίες του Δήμου προέκριναν την ικανοποίηση του αιτήματος για μεταστέγαση του «Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών» -και μάλιστα ως ζήτημα «επείγουσας» προτεραιότητας- το οποίο διαθέτει αυτή την στιγμή υποδομές για την λειτουργία του και όχι το αίτημα για την εξασφάλιση υποδομών για την εκκίνηση της λειτουργίας του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αθήνας, το οποίο αποτελεί σχολείο μόνον «στα χαρτιά»;

Πώς είναι λογικώς δυνατόν, δηλαδή, να θεωρείται ζήτημα μεγαλύτερης προτεραιότητας η εξασφάλιση πιο ευρύχωρων υποδομών για ένα σχολείο, το οποίο σε κάθε περίπτωση λειτουργεί την παρούσα στιγμή σε διαθέσιμο κτήριο, αντί της μέριμνας για την διάθεση διδακτηρίου για την έναρξη λειτουργίας του μοναδικού Ειδικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα, προσωρινά έστω μέχρι την ανέγερση διδακτηρίου σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων;;;

Ένα σχολείο «φάντασμα» για ΑμεΑ στην Αθήνα

Ένα σχολείο «φάντασμα» για ΑμεΑ στην Αθήνα

Η επιλογή αυτή του Δήμου Αθηναίων παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της Χρηστής Διοίκησης. Η εν λόγω αρχή επιβάλλει οι αποφάσεις της Διοίκησης να διαφυλάττουν τα έννομα συμφέροντα των διοικουμένων –των δημοτών εν προκειμένω- και να μην οδηγούν σε άδικες και ανεπιεικείς λύσεις, ώστε να ασκούνται αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους. Παράλληλα, επιβάλλει την ορθολογική οργάνωση της δημόσιας Υπηρεσίας, με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου για το δημόσιο συμφέρον αποτελέσματος με τη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών. Εν προκειμένω, ακόμη και αν όντως μπορεί να θεωρηθεί ότι το αίτημα μεταστέγασης του «Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών» σε διαφορετικό διδακτήριο έχει πράγματι τόσο επείγοντα χαρακτήρα, η επιλογή του κτηρίου της οδού Πρασσά και ο συνακόλουθος αποκλεισμός της δυνατότητας χρήσης του κτηρίου αυτού από το «Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» της Αθήνας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση την ενδεδειγμένη επιλογή.

Και τούτο, διότι, κατά παραδοχή του ίδιου του Δήμου Αθηναίων, το σχολικό κτήριο της οδού Λιοσίων 42, το οποίο προοριζόταν αρχικά για την στέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αθήνας και εν τέλει κρίθηκε ακατάλληλο λόγω μη πλήρωσης των ιδιαίτερων προδιαγραφών ασφαλείας που απαιτείται να έχει ένα εκπαιδευτήριο παιδιών με αναπηρία, θα μπορούσε να στεγάσει το «Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών», ώστε να καταστεί εφικτή επιτέλους η στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό και η έναρξη της λειτουργίας του «Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» της Αθήνας.

Η έως σήμερα εκκωφαντική αδιαφορία των Υπηρεσιών σας, έχει στοιχίσει πολλαπλώς στην εκπαίδευση των παιδιών μας και έχει ταλαιπωρήσει τις οικογένειές μας. Καθημερινά, τα παιδιά μας αναγκάζονται να μεταβαίνουν σε αντίστοιχα σχολεία άλλων Δήμων της Αττικής, με αποτέλεσμα να καταπονούνται από τα δρομολόγια μετάβασης στο σχολείο και επιστροφής από αυτό και να επιβαρύνεται υπέρμετρα το ημερήσιο πρόγραμμά τους λόγω των συνεχών μετακινήσεών τους. Σήμερα, σε όλη την Περιφέρεια Αττικής λειτουργούν Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μόνον στους Δήμους Αιγάλεω, Αγίου Δημητρίου, Νέου Ηρακλείου και Πειραιά, ο οποίος διαθέτει δύο τέτοιες δομές.

Γίνεται αντιληπτό, επομένως, ότι τα σχολεία αυτά συγκεντρώνουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών. Όμως, η φοίτηση σε πολυμελή τμήματα δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία και την πρόοδο των παιδιών μας, τα οποία έχουν ανάγκη στενότερης επαφής με τον διδάσκοντα και επικοινωνίας εντός μικρότερων ομάδων μαθητών, όπου αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης, πράγμα εξαιρετικά αναγκαίο για άτομα με τέτοιου είδους αναπηρία. Επιπλέον, τα παιδιά αυτά καταπονούνται από τις πολύωρες μετακινήσεις. Άτομα με σοβαρές νευρολογικές παθήσεις ταλαιπωρούνται υπέρμετρα από την παραμονή για ώρες εντός αυτοκινήτου ή λεωφορείου, καθώς δεν έχουν τις σχετικές αντοχές, με αποτέλεσμα να φτάνουν στο σχολείο με την αίσθηση της εξάντλησης. Η παρατεταμένη πνευματική και σωματική τους κόπωση τους προκαλεί με την σειρά της εκνευρισμό, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται ο εκπαιδευτικός να αφιερώσει μέρος του διδακτικού χρόνου για να ηρεμήσει τους μαθητές. Αντίστοιχη είναι και η ταλαιπωρία των οικογενειών μας εξαιτίας της ανάγκης πολύωρων μετακινήσεων των παιδιών μας σε γειτονικούς Δήμους της Αττικής και μετά την επιστροφή τους στο σπίτι, για την αντιμετώπιση του εκνευρισμού τους λόγω της κόπωσής τους.

Γίνεται αντιληπτό ότι η χρόνια αδιαφορία του Δήμου Αθηναίων για την εξεύρεση λύσης σε ένα τόσο σπουδαίο ζήτημα, δεν μας στοιχίζει απλώς σε «χρόνο», αλλά διαταράσσει συθέμελα την οικογενειακή μας ζωή και καθημερινότητα. Ο Δήμος σας έχει επιλέξει συνειδητά πλέον να μην είναι στο πλευρό των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και να μην συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το άρθρο 21 του Συντάγματος και την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία έχει κυρωθεί από την χώρα μας με τον Ν. 4074/2012. Και τούτο, διότι ο Δήμος Αθηναίων όχι μόνον δεν προωθεί με τις ενέργειές του την άρση εμποδίων που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα παιδιά μας ως άτομα με αναπηρία, αλλά θέτει συνεχώς νέα προσκόμματα στην περαιτέρω εκπαίδευσή τους, δείχνοντας παροιμιώδη αδιαφορία στο ζήτημα εύρεσης κατάλληλου εκπαιδευτηρίου για την προσωρινή έστω στέγαση του «Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» της Αθήνας. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν αγνοηθεί όλες οι έως τώρα προσπάθειές μας για δημιουργική ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους του Δήμου, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν προκρίνει έως τώρα ως σημαντικότερα και «επείγοντα» ζητήματα την εύρεση πιο άνετων εγκαταστάσεων για άλλα σχολεία, τα οποία ήδη λειτουργούν, με βάσει προφανώς «δικά τους» κριτήρια «ιεράρχησης».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας,
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
για την παρατεταμένη αδράνεια του Δήμου Αθηναίων από την χρονική στιγμή της ίδρυσης του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αθήνας έως σήμερα, αναφορικά με την εξεύρεση χώρου για την κατάλληλη στέγαση, μόνιμη ή προσωρινή προκειμένου να λειτουργήσει όσο το δυνατόν πιο άμεσα το μοναδικό Σχολείο στην κατηγορία αυτή της Ειδικής Εκπαίδευσης που θα καλύπτει τις περιοχές που υπάγονται στον Δήμο Αθηναίων
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
ότι σε περίπτωση που εμμείνετε στην απόφασή σας για μη διάθεση επαρκών χώρων για την στέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αθήνας, αρχικώς σε προσωρινές έστω εγκαταστάσεις, μέχρι την ανέγερση νεόδμητου κατάλληλου εκπαιδευτηρίου, θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων των παιδιών μας και ιδίως του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση, ενόψει των αυξημένων τους αναγκών λόγω της αναπηρίας τους
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όπως προβείτε στην άμεση παραχώρηση κατάλληλων χώρων σε υπάρχον σχολικό κτήριο ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων ή, ελλείψει διαθεσίμου, στην μίσθωση κατάλληλου κτηρίου, για την προσωρινή εγκατάσταση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αθήνας και στην διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για την ανέγερση νεόδμητου εκπαιδευτηρίου επί οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Λάμψα στην περιοχή των Άνω Αμπελοκήπων (Ο.Τ. 85 περ. 82), όπως έχει αποφασιστεί και έχετε δεσμευτεί δυνάμει της υπ’ αρ. 1977/06-12-2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και μας ενημερώσετε εγγράφως απαντώντας στο παρόν έγγραφο μας έως την Παρασκευή 20 Μαΐου σχετικά με τις ενέργειες που σχεδιάζετε να προβείτε για την κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης και το χρονοδιάγραμμα αυτών.

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

Πηγή: Σύλλογος Γονέων 6ου Ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού σχολείου Αθηνών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *