ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ για τη διαδικασία έγκρισης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για ενοίκους ΣΥΔ/ΣΑΔ

Με ανακοίνωση της ή ΠΟΣΓΚΑμεΑ  επισημαίνει στη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ οτι  η οδηγία για “αποστολή προς έγκριση” των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για τους/τις ενοίκους σε Σ.Υ.Δ., Σ.Α.Δ.,  επιφέρει περισσότερο γραφειοκρατικού – διοικητικού τύπου απαιτήσεις, παρά αντιμετωπίζει ζητήματα ουσίας.

 

Αναλυτικά…

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις και αιτήματα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ αναφορικά με την οδηγία για “αποστολή προς έγκριση” των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για τους/τις ενοίκους σε Σ.Υ.Δ., Σ.Α.Δ. και την ανάγκη εκ νέου παράτασης της σχετικής υποχρέωσης για την απρόσκοπτη έκδοση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων και την υποβολή των αιτημάτων απόδοσης δαπανών»

ΠΡΟΣ:  Διοικήτρια και Πρόεδρο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Καρποδίνη

Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια και Πρόεδρε του Δ.Σ.,

Επανερχόμαστε, για μια ακόμη φορά, στο ζήτημα της διαδικασίας χρήσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τους/τις ενοίκους των Σ.Υ.Δ. και Σ.Α.Δ., το οποίο κατά το τελευταίο εξάμηνο έχει ιδιαιτέρως απασχολήσει την Ομοσπονδία, τα Σωματεία – μέλη της που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., τους γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με αναπηρία, υφιστάμενων και δυνητικών ενοίκων των Στεγών. Αφορμή για το παρόν έγγραφό μας αποτελεί το περιεχόμενο του υπ’ αριθμ.πρωτ.: ΔΒ3/Γ/οικ.4777/23.02.2022 εγγράφου της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Οργανισμού που αναρτήθηκε χθες στον διαδικτυακό του τόπο, για το οποίο επισημαίνουμε τα ακόλουθα.

Στο υπ’ αριθμ.: ΔΒ3/Γ.οικ.34193/29.12.2021 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού Αγοράς & Παρακολούθησης Δικτύου Παρόχων ΔΦΥ της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ και στα σχετικά αναφερόμενα σε αυτό έγγραφα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτυπώθηκε αναλυτικά η διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι πιστοποιημένοι στο σύστημα γνωματεύσεων του Ε.Κ.Π.Υ. ιατροί για την έκδοση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για τους/τις δικαιούχους ενοίκους των Στεγών, στην οποία δεν διαπιστώθηκε ένδειξη – υπόδειξη για την αποστολή των γνωματεύσεων ηλεκτρονικά για έγκριση από ελεγκτή. Σε προγενέστερες δε κατευθύνσεις για την ενέργεια (λ.χ. σχετ. υπ’ αριθμ.πρωτ.: ΔΒ3/Γ/οικ.22304/26.08.2021 έγγραφο Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ) αναφερόταν ότι «επί του παρόντος δεν απαιτείται έγκριση από ελεγκτή».

Ανάλογη ένδειξη – απαίτηση για θεώρηση των γνωματεύσεων (χειρόγραφων ή ηλεκτρονικών) από ελεγκτή ιατρό, επίσης δεν διαπιστώνεται στον Οδηγό Ελέγχου και Εκκαθάρισης (ΑΔΑ: 62ΓΑΟΞ7Μ-ΙΦΞ/ 15-03-2019), παρ.Α4 ‘Έλεγχος και Εκκαθάριση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης’.

Ως εκ τούτου, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, πολλοί φορείς λειτουργίας Σ.Υ.Δ. έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση και αποδοχή ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για τις Σ.Υ.Δ., χωρίς προηγούμενη ηλεκτρονική έγκριση από ελεγκτή ιατρό, καθόσον από τη μία (σύμφωνα με τα ως άνω) δεν απαιτείται, και από την άλλη η σχετική ενέργεια δεν υποστηριζόταν από το σύστημα που έχει τεθεί σε εφαρμογή για τον σκοπό αυτό.

Σημειώνεται δε πως οι γνωματεύσεις αυτές, ως άλλωστε προβλέπονταν, έχουν εκτελεστεί χωρίς κανένα πρόβλημα από το σύστημα E-ΔΑΠΥ για τον μήνα Ιανουάριο 2022.

Παρά ταύτα, στο υπ’αριθμ. ΔΒ3/Γ/οικ.4777/23.02.2022 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού Αγοράς και Παρακολούθησης Δικτύου Παρόχων ΔΦΥ διατυπώνεται η απαίτηση ηλεκτρονικής έγκρισης των γνωματεύσεων ΣΥΔ, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης.

Κατ’ επέκταση, με βάση τα εύλογα ερωτήματα που απορρέουν και μας μεταφέρονται από τα ανωτέρω, καθώς και το σύνολο των ζητημάτων που έχουν μέχρι σήμερα τεθεί υπόψη σας αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για τους/τις ενοίκους σε Σ.Υ.Δ. / Σ.Α.Δ., με το παρόν ζητάμε:

(α) την ανάκληση της διατύπωσης ότι «Οι γνωματεύσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά προς έγκριση, ώστε να αποκτήσουν δυνατότητα εκτέλεσης» στις οδηγίες του υπ’ αριθμ.πρωτ.: ΔΒ3/Γ/οικ.4777/23.02.2022 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ, ώστε να μην καταλείπονται ερωτήματα και αμφιβολίες για την ορθή εφαρμογή της ενέργειας και να αποτραπεί το ενδεχόμενο να εγερθούν νέα προσκόμματα στο στάδιο ελέγχου και εκκαθάρισης των σχετικών δαπανών,

(β) την επανεξέταση της συλλογιστικής και την απόσυρση της πρόβλεψης επανέκδοσης, σε περιοδική βάση, ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για τους/τις ήδη ενταγμένους/ες ωφελούμενους/ες σε Σ.Υ.Δ., που λογίζεται ως αναντίστοιχη με το πνεύμα των βασικών θεσμοθετήσεων για τις Στέγες και τον θεσμό της υποστηριζόμενης διαβίωσης, ζήτημα για το οποίο μέχρι σήμερα έχουμε εκφράσει πολλές φορές τις επιφυλάξεις και αντιρρήσεις μας.

Υπενθυμίζουμε πως, κατά την εκτίμησή μας, η πρόβλεψη αυτή επιφέρει περισσότερο γραφειοκρατικού – διοικητικού τύπου απαιτήσεις, παρά αντιμετωπίζει ζητήματα ουσίας, υποβάλλοντας τους/τις ενοίκους με αναπηρία των δομών και τις οικογένειές τους σε άσκοπη ταλαιπωρία, καθώς παρέλκει σε περιπτώσεις έγκρισης της δια βίου διαβίωσης-κατοικίας ατόμων που χρήζουν υποστήριξης, οφειλόμενης αποκλειστικά σε αναπηρία που έχει οριστικά κριθεί από αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές ή ΚΕ.Π.Α., της οποίας οι συνέπειες κατ’ ουδένα τρόπο προβλέπεται να αμβλυνθούν στο μέλλον,

(γ) την εκ νέου παράταση της δυνατότητας υποβολής δαπανών με χρήση χειρόγραφων γνωματεύσεων για τους/τις ενοίκους σε ΣΥΔ – ΣΑΔ, ή/και της δυνατότητας υποβολής αιτημάτων για αναδρομικότητα ισχύος των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων που εκδίδονται και πέραν της 28ης/02/2022 και για όσο χρόνο απαιτηθεί για την προσαρμογή στη νέα διαδικασία και την αποκατάσταση του συνόλου των προβλημάτων και προβληματισμών επ’ αυτής, που εξαντλούν χωρίς να εξαντλούνται.

Κυρία Διοικήτρια και Πρόεδρε Δ.Σ.,

Το σύνολο των υφιστάμενων προβλέψεων, στο επίπεδο της σύλληψης και της εφαρμογής, για τη λειτουργία των Σ.Υ.Δ., είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βούληση παροχής της πλέον ολοκληρωμένης προστασίας των ενοίκων με αναπηρία των δομών, αναγνωρίζοντάς τους ως υποκείμενα ουσιαστικών και συμμετοχικών δικαιωμάτων, το πλέγμα των οποίων κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, πληθώρα διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν.4074/2012), καθώς και ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ενοίκων με αναπηρία των Σ.Υ.Δ. και την προστασία των δικαιωμάτων τους αυτών, διατηρούμε την πεποίθηση ότι οι επισημάνσεις θα τύχουν της απαραίτητης εκτίμησης και προσοχής σας.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας επί του θέματος, όπως και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επ’ αυτών.

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

 

Πηγή: http://www.posgamea.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *