ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Θέσεις εργασίας για Επαγγελματίες Υγείας

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Π. Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) και δύο Υποέργα:

 

Υποέργο 1. «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία»  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Υποέργο 1 «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία»
α/α Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Σχέση Απασχόλησης Τρόπος πρόσληψης – Νομική βάση Χρόνος (μήνες)
1 Ψυχίατροι 2 Μερική Απασχόλησης Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή                             Σύμβαση Έργου Ορισμένου Χρόνου 18 μήνες
2 Ψυχολόγος 1 Πλήρους Απασχόλησης Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 18 μήνες
3 Κοινωνικός Λειτουργός 1 Πλήρους Απασχόλησης Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 18 μήνες
4 Νοσηλευτής ή Επισκέπτης Υγείας 1 Πλήρους Απασχόλησης Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 18 μήνες

 

ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Ψυχίατρος

1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ,2) Άδεια Ασκήσεως  Ιατρικού Επαγγέλματος ,  3)Απόφαση χορήγησης τίτλου ειδικότητας Ψυχιάτρου και 4) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

 

Ψυχολόγος

1) Πτυχίο ΠΕ  Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ,2) Άδεια Ασκήσεως  Επαγγέλματος  Ψυχολόγου και 3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

 

Κοινωνικός Λειτουργός 

1) Πτυχίο ΠΕ  ή  ΤΕ  Κοινωνικής Εργασίας  της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ,2) Άδεια Ασκήσεως  Επαγγέλματος  Κοινωνικού Λειτουργού και 3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

 

Νοσηλευτικής ή Επισκέπτης Υγείας

1)Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ  Νοσηλευτικής, ή  Πτυχίο ΤΕ  Επισκέπτη Υγείας  της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπή, 2) Άδεια Ασκήσεως  Επαγγέλματος  Νοσηλευτή ή Επισκέπτη Υγείας  και 3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (βαθμολογούμενα)

1) Μεταπτυχιακή ειδίκευση  σε συναφές αντικείμενο ειδικότητας, 2) Εργασιακή εμπειρία (ειδικότητας) σε μη κοινοτικές δομές και εργασιακή εμπειρία (εξειδικευμένη) σε δομές Κοινοτικής – Κοινωνικής Ψυχιατρικής, σε άτομα με ψυχικές διαταραχές.

 

Για το Υποέργο 1 

Δείτε τη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, τις λοιπές προϋποθέσεις καθώς και την αίτηση συμμετοχής εδώ (πατήστε επάνω στο “εδώ”)

 

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά ή να τον υποβάλουν αυτοπροσώπως, αναγράφοντας με ευκρίνεια στο φάκελο το Υποέργο και την Ειδικότητα από 15/05/2019 μέχρι και 25/05/2019 και ώρα 14:00, στη διεύθυνση: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Εθνικής Αντιστάσεως 13, 33100, Άμφισσα.

 

Υποέργο 2«Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών»

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Υποέργο 2 «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών»
α/α Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Σχέση   Απασχόλησης Τρόπος πρόσληψης – Νομική βάση Χρόνος (μήνες)
1 Παιδοψυχίατροι 2 Μερική Απασχόλησης Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου   ή                             Σύμβαση Έργου Ορισμένου Χρόνου 18 μήνες
2 Ψυχολόγος 1 Πλήρους Απασχόλησης Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 18 μήνες
3 Ειδικός Παιδαγωγός 1 Πλήρους Απασχόλησης Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 18 μήνες
4 Κοινωνικός Λειτουργός ή Επισκέπτης Υγείας 1 Πλήρους Απασχόλησης Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 18 μήνες

ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Παιδοψυχιάτρου

1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ,2) Άδεια Ασκήσεως  Ιατρικού Επαγγέλματος ,  3)Απόφαση χορήγησης τίτλου ειδικότητας παιδοψυχιάτρου  και 4) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

Ψυχολόγου

1) Πτυχίο ΠΕ  Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ,2) Άδεια Ασκήσεως  Επαγγέλματος  Ψυχολόγου και 3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

 

Ειδικού Παιδαγωγού

1) Πτυχίο ΠΕ Ειδικού Παιδαγωγού της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής  και  3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

 

Κοινωνικού Λειτουργού ή Επισκέπτη Υγείας

1) Πτυχίο ΠΕ  ή  ΤΕ  Κοινωνικής Εργασίας  ή Πτυχίο ΤΕ Επισκέπτη Υγείας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής , 2) Άδεια Ασκήσεως  Επαγγέλματος  Κοινωνικού Λειτουργού ή Επισκέπτη Υγείας και 3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (βαθμολογούμενα)

1) Μεταπτυχιακή ειδίκευση  σε συναφές αντικείμενο ειδικότητας, 2) Εργασιακή εμπειρία (ειδικότητας) σε μη κοινοτικές δομές και εργασιακή εμπειρία (εξειδικευμένη) σε δομές Κοινοτικής – Κοινωνικής Ψυχιατρικής, σε άτομα με ψυχικές διαταραχές.

 

Για το Υποέργο 2

Δείτε τη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, τις λοιπές προϋποθέσεις καθώς και την αίτηση συμμετοχής εδώ (πατήστε επάνω στο “εδώ)

 

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά ή να τον υποβάλλουν αυτοπροσώπως, αναγράφοντας με ευκρίνεια στο φάκελο το Υποέργο και την Ειδικότητα από 15/05/2019 μέχρι και 25/05/2019 και ώρα 14:00, στη διεύθυνση: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Εθνικής Αντιστάσεως 13, 33100, Άμφισσα.

 


Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μια (1) Ψυχίατρο για την κάλυψη των αναγκών του Οικοτροφείου Β’ και προστατευμένων διαμερισμάτων στην Καλλιθέα Αττικής.

Απαραίτητα προσόντα/δικαιολογητικά:

α) τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής, β) άδεια ασκήσεως, γ) βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, δ) γνώση χειρισμού Η/Υ, ε) γνώση αγγλικών, στ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Επιθυμητή η εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

 

Αποστολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr έως 15/6/2019.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της ΕΚΨΨΥ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 σας ενημερώνουμε πως διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε προσκομίσει για δύο (2) μήνες από την κάλυψη της θέσης εργασίας και μετά τα διαγράφουμε οριστικά.


Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρεται να προσλάβει για τις ανάγκες της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα):

Έναν (1) Ψυχίατρο και έναν (1) Παιδοψυχίατρο

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα/δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως,  ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής:

 

-Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφέροντος

-Βεβαίωση τίτλων σπουδών

-Επικυρωμένο αντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

-Βιογραφικό Σημείωμα

 

Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται:

α) εμπειρία σε δομές Κοινωνικής Ψυχιατρικής, β) γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής), γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας, ε) συστατικές επιστολές

 

Προαπαιτούμενη η χρονική δέσμευση τουλάχιστον δύο (2) ετών.

 

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της ΕΚΨΨΥ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 σας ενημερώνουμε πως διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε προσκομίσει για δύο (2) μήνες από την κάλυψη της θέσης εργασίας και μετά τα διαγράφουμε οριστικά.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στη διεύθυνση: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Εθνικής Αντιστάσεως 13, Τ.Κ. 33100, Άμφισσα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsfoki@otenet.gr.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 22650 22600 (εσωτερικό 101)

 

Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00-16.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nevronas. All Rights Reserved. | Powered by LiSolutions
error: Content is protected !!