ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ ηλικίας 16 έως 65 ετών με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία

Χθες το βράδυ (30/9/2021), υπερψηφίστηκε το Νομοσχέδιο για την «Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας». Περιλαμβάνει:
  • Σύστημα πρόληψης και αντιμετώπισης της παιδικής κακοποίησης,
  • Ενιαίο πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και πρώιμης διάγνωσης διαταραχών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς,
  • Προσωπικό Βοηθό για άτομα με αναπηρία,
  • Υποστηριζόμενα διαμερίσματα αποϊδρυματοποίησης εφήβων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα για τον Προσωπικό Βοηθό προβλέπεται:

Άρθρο 36
Πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»

1. Υλοποιείται, σε δύο φάσεις, πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα
με Αναπηρία» εντός επιλεγμένων γεωγραφικών περιοχών της χώρας. Η πρώτη φάση εκκινεί εντός
του 2022 και η υπηρεσία παρέχεται για δύο (2) έτη και η δεύτερη φάση εκκινεί εντός του 2023 και η
υπηρεσία παρέχεται για ένα (1) έτος. Οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση του πιλοτικού
προγράμματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και προέρχονται από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
2. Επιλέξιμοι ωφελούμενοι, κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, είναι άτομα ηλικίας 16
έως 65 ετών με πιστοποιημένη αναπηρία (κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή). Οι
ωφελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος προκύπτουν κατόπιν επιλογής αντιπροσωπευτικού
δείγματος μεταξύ των αιτούντων στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων. Για τον σκοπό αυτό
λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα εξής: είδος αναπηρίας, ηλικιακή ομάδα, φύλο, καθεστώς απασχόλησης
ή μη, περιοχή διαβίωσης, σύνθεση/είδος νοικοκυριού. Για την επιλογή των αιτούντων ιδιαίτερη
βαρύτητα αποδίδεται σε κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.
3. Η εκτίμηση της ανάγκης παροχής Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία γίνεται από ειδικές
επιτροπές αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω επιτροπές αξιολογούν, ιδίως, με
βάση τη δυνατότητα αυτοφροντίδας, αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητας και γνωστικής αντίληψης
των αιτούντων, την ανάγκη, τη διάρκεια και την περιοδικότητα παροχής Προσωπικού Βοηθού,
λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες και συνθήκες ζωής αυτών.
4. Το άτομο με αναπηρία στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού μπορεί να
λαμβάνει την υπηρεσία είτε απευθείας είτε μέσω τρίτου παρόχου.
5. Μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας υποβάλλει, υπό τη μορφή έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων,
συγκεντρωτικά στοιχεία, καταγραφέντα προβλήματα, εξαχθέντα συμπεράσματα και εισηγήσεις από
την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για
την αξιοποίησή τους ενόψει της καθολικής εφαρμογής της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού για
άτομα με αναπηρία σε όλη τη χώρα.

Άρθρο 37
Υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»

1. Καταρτίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού, το οποίο τηρείται
στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.
2. Στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) συστήνεται και
λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των αιτημάτων λήψης της υπηρεσίας
«Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», καθώς και των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να
ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού της παρ. 1. Το εν λόγω
πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο εντάσσεται το ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας
Προσωπικού Βοηθού της παρ. 1, διασυνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν.
4727/2020 (Α΄ 184). Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος
ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Α..
3. Η αμοιβή του Προσωπικού Βοηθού για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας καταβάλλεται από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Άρθρο 38
Καθολική εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»

Κατόπιν της αξιολόγησης της παρ. 5 του άρθρου 36 ακολουθεί καθολική εφαρμογή της υπηρεσίας
του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία σε όλη τη χώρα.

Άρθρο 39
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζονται
τα επιστημονικά και άλλα προσόντα των μελών των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης της παρ. 3 του
άρθρου 36, η σύνθεσή τους, η επιμόρφωσή τους, η αποζημίωσή τους και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο,
τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για τη λειτουργία τους. Με όμοια απόφαση γίνεται η συγκρότηση
των επιτροπών αυτών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών εξειδικεύονται το περιεχόμενο και οι όροι χωρικής και χρονικής υλοποίησης
της πιλοτικής εφαρμογής της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία και
καθορίζονται, για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής, α) η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων
δικαιούχων, ο αριθμός τους, τα τυχόν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, πλέον των αναφερόμενων στην
παρ. 2 του άρθρου 38 και οι συντελεστές βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή, β)
οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού,
καθώς και οι όροι εργασίας και ασφάλισης του Προσωπικού Βοηθού, γ) το περιεχόμενο της
υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού, δ) η διαδικασία αξιολόγησης της ανάγκης των αιτούντων για
την παροχή της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού ενώπιον των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης,
λοιπά κριτήρια αξιολόγησης και προτεραιοποίησης των υποψήφιων δικαιούχων, ε) οι όροι και οι
προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού, στ) λοιποί αρμόδιοι φορείς και
υπηρεσίες, ζ) ο έλεγχος και η εποπτεία της παρεχόμενης υπηρεσίας, η) οι προδιαγραφές λειτουργίας
του πληροφοριακού συστήματος, θ) τα κριτήρια αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής της
25 υπηρεσίας, ι) ο καθορισμός της αμοιβής του προσωπικού βοηθού, η διαδικασία και τα
δικαιολογητικά για την καταβολή της, καθώς και ια) κάθε άλλο ειδικό, τεχνικό και λεπτομερειακό
θέμα για την παροχή της υπηρεσίας αυτής.

Διαβάστε όλο το σχέδιο νόμου εδώ…

 

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *