ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσοχή με τα τραπεζοκαθίσματα… υπάρχουν και άτομα με μειωμένη κινητικότητα!

Στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων από την κυβέρνηση, αναφορικά με την παραχώρηση επιπλέον εξωτερικών χώρων στα καταστήματα εστίασης για την προστασία των πολιτών από την εξάπλωση του COVID 19, κρίνεται πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει συνεχής και ελεύθερη δίοδος για την αυτόνομη κυκλοφορία καταρχήν των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων αλλά και γενικότερα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (π.χ. άτομα με προβλήματα όρασης, ηλικιωμένοι κ.λπ.).

 

Αυτό επισημαίνει η ΕΣΑμεΑ προς το υπουργείο Μεταφορών με επιστολή της, μεταφέροντας και το αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.)

Είναι γνωστό σε όλους ότι σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται ήδη αυθαίρετη κατάληψη εξωτερικών χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πεζόδρομοι) πέραν του νομίμως παραχωρηθέντος, από τα καταστήματα εστίασης. Η δε παραχώρηση επιπλέον τετραγωνικών στις επιχειρήσεις εστίασης θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ανάγκες κινητικότητας των ευπαθών κατηγοριών χρηστών των κοινόχρηστων χώρων της πόλης όπως τα άτομα με κινητική αναπηρία, με προβλήματα όρασης αλλά και οι ηλικιωμένοι πολίτες. Η διαμόρφωση δε, λόγω των νέων μέτρων παραχώρησης επιπλέον χώρων, μιας νέας κατάστασης στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, διαφορετικής από αυτή που τα άτομα με αναπηρία έχουν εκπαιδευτεί να χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα, πέραν της δυσκολίας στην κίνησή τους εγείρει και θέματα ασφάλειας αυτών, τα οποία για να τα αντιμετωπίσουν θα αναγκαστούν να καταφύγουν στη βοήθεια συνοδών, προφανώς σε στενή επαφή με αυτά προκειμένου να τα καθοδηγούν και διευκολύνουν, αυξάνοντας έτσι το βαθμό έκθεσής τους στον COVID 19.

Κατά την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων στήριξης της οικονομίας, η ανάγκη προστασίας της ανεμπόδιστης και αυτόνομης κίνησης όλων των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, όπως προβλέπεται από το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, είναι αδήριτη ανάγκη και επιβάλλεται από τη νομοθεσία.

«Μια ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ κοινωνία… ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ για όλους!»

 

Wheelchair.jpg

blind_dog_guide

 

Το κείμενο της επιστολής…

Αθήνα: 07.05.2020
Αρ. Πρωτ.:  621

ΠΡΟΣ: κ. Α. Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Π. Θεοδωρικάκο, Υπουργό Εσωτερικών
ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών»
ΘΕΜΑ: «Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κίνησης όλων των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, κατά την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων στήριξης της οικονομίας»

Κύριοι Υπουργοί,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) η οποία όπως γνωρίζετε, αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και χρονίων παθήσεων και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και χρονίων παθήσεων, – με το παρόν έγγραφό της, σας μεταφέρει το αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) σχετικά με τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πολιτών με βαριά κινητική αναπηρία, οι οποίοι είναι χρήστες αμαξιδίων, στην περίπτωση παραχώρησης περισσότερων τετραγωνικών εξωτερικού χώρου σε επιχειρήσεις εστίασης.

Όπως επισημαίνει η Ε.Ο.Κ.Α. στην επιστολή της, την οποία σας επισυνάπτουμε, είναι γνωστό πως σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται ήδη αυθαίρετη κατάληψη εξωτερικών χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πεζόδρομοι) πέραν του νομίμως παραχωρηθέντος, από τα καταστήματα εστίασης. Η δε παραχώρηση επιπλέον τετραγωνικών στις επιχειρήσεις εστίασης θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ανάγκες κινητικότητας των ευπαθών κατηγοριών χρηστών των κοινόχρηστων χώρων της πόλης όπως τα άτομα με κινητική αναπηρία, με προβλήματα όρασης αλλά και οι ηλικιωμένοι πολίτες.

Η διαμόρφωση δε, λόγω των νέων μέτρων παραχώρησης επιπλέον χώρων, μιας νέας κατάστασης στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, διαφορετικής από αυτή που τα άτομα με αναπηρία έχουν εκπαιδευτεί να χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα, πέραν της δυσκολίας στην κίνησή τους εγείρει και θέματα ασφάλειας αυτών, τα οποία για να τα αντιμετωπίσουν θα αναγκαστούν να καταφύγουν στη βοήθεια συνοδών, προφανώς σε στενή επαφή με αυτά προκειμένου να τα καθοδηγούν και διευκολύνουν, αυξάνοντας έτσι το βαθμό έκθεσής τους στον COVID 19.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, εφαρμογής μέτρων από την κυβέρνηση, αναφορικά με την παραχώρηση επιπλέον εξωτερικών χώρων στα καταστήματα εστίασης για την προστασία των πολιτών από την εξάπλωση του COVID 19, κρίνεται πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει συνεχής και ελεύθερη δίοδος για την αυτόνομη κυκλοφορία καταρχήν των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων αλλά και γενικότερα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (π.χ. άτομα με προβλήματα όρασης, ηλικιωμένοι κ.λπ.).

Κύριοι Υπουργοί,

Είναι δεδομένο ότι η προσβασιμότητα όλων των τομέων στα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα αποτελεί βασική απαίτηση:
Α) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – την οποία επικύρωσε η χώρα μας μέσω του Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88Α/11.04.2012), αναλαμβάνοντας τις σχετικές υποχρεώσεις και ειδικότερα με το άρθρο 9 – «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης, το οποίο αναφέρει ως εξής:
«1. Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.[…]»
Β) του Συντάγματος της χώρας, όπου στο άρθρο 21, παρ.6 αναφέρει ότι «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία […]»
Γ) όλων των νεώτερων ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών (π.χ. Agenda 2030, Κανονισμοί Ευρωπαϊκών Ταμείων κ.λπ.) με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των πολιτών με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας
Δ) την Απόφαση με αριθ.52907/ 2009 ΦΕΚ 2621 Β’ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», άρθρο 1

«Προσβασιμότητα Κοινόχρηστων Χώρων», στην οποία αναφέρονται ρητά τα παρακάτω:
«Οι κοινόχρηστοι χώροι εντός των πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών όπως πλατείες, άλση, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, εν γένει στάσεις, Μ.Μ.Μ. διαμορφώνονται ή ανακατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία. Η πλήρης προσβασιμότητα εξασφαλίζεται με τη δημιουργία επιπέδων κίνησης οριζοντίων ή χαμηλής κλίσης και επαρκούς πλάτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. […]» και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία αποτελεί την πρώτη βαθμίδα ικανοποίησης των αναγκών όλων των πολιτών, οφείλει πλέον την εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4067/2012 το οποίο επιβάλλει  -θέτοντας μάλιστα ως όριο για τις υφιστάμενες υποδομές το 2020-, την αποκατάσταση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία των εξωτερικών χώρων κοινής χρήσης.

Σε συνέχεια των παραπάνω, συνημμένα σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. 9438/05.05.2010 επιστολή της Ε.Ο.Κ.Α. που αναφέρεται στο εν λόγω ζήτημα συνηγορώντας στο αίτημά της και ζητώντας να ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων στήριξης της οικονομίας, η ανάγκη προστασίας της ανεμπόδιστης και αυτόνομης κίνησης όλων των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, όπως προβλέπεται από το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Κύριοι Υπουργοί,

Επισημαίνουμε ότι η Ε.Σ.Α.με.Α. θέτει στη διάθεσή σας και στη διάθεση των στελεχών σας, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκτήσει σε θέματα σχετιζόμενα με την αναπηρία και την ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και χρονίων παθήσεων, προκειμένου να υποστηρίξει τον σχεδιασμό των επιμέρους βημάτων και την υλοποίηση δράσεων προς όφελος μεν της εθνικής οικονομίας, αλλά προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα όλων των πολιτών με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

Ελπίζουμε στην ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος της ΕΟΚΑ που αποτελεί παράλληλα και αίτημα του εθνικού αναπηρικού κινήματος γενικότερα.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Λυμβαίος

 

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

 

 

Πηγή: www.esamea.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *