ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΕΣΑμεΑ θέτει τα πολιτικά κόμματα προ των ευθυνών τους απέναντι στα ΑμεΑ

Επιστολή προς τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019: κ. Αλ. Τσίπρα, κ. Κ. Μητσοτάκη, Φ. Γεννηματά, Δ. Κουτσούμπα, Β. Λεβέντη απέστειλε η ΕΣΑμεΑ και θέτει τα πολιτικά κόμματα του δημοκρατικού τόξου προ των ευθυνών τους απέναντι στα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Αξιότιμοι Πρόεδροι, Αξιότιμε Γραμματέα,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) -που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- με το παρόν σας αποστέλλει τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος και ζητάει να τα λάβετε υπόψη σας, ενόψει των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. Το αναπηρικό κίνημα ζητά την προστασία της αναπηρίας από την Πολιτεία, που χτυπήθηκε όσο καμιά άλλη ευάλωτη ομάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά και πριν από αυτήν.

Ψηλά στην ατζέντα της ΕΣΑμεΑ είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και την άρση όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος τους, με τους εξής άξονες:

Ψηλά στην ατζέντα της ΕΣΑμεΑ είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και την άρση όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος τους, με τους εξής άξονες:

Άξονας 1: Θεσμική θωράκιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη βάση της δικαιωματικής προσέγγισης

Για την επίτευξη αυτού του Άξονα απαιτείται:

Επικαιροποίηση και εφαρμογή των άρθρων 59-74 του ν.4488/2016, για τις κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και έκδοση όλων των ΚΥΑ που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο για την παρακολούθηση της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο.

Θέσπιση θέσης υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία, στην ευθύνη του οποίου θα ανήκει ο Συντονιστικός Μηχανισμός για την υλοποίηση της Σύμβασης.

Σύσταση ειδικής υπηρεσίας στη Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει οριστεί κεντρικό σημείο αναφοράς της Σύμβασης, με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπορέσει να επιτελέσει τον ρόλο της.

Θέσπιση Εκτελεστικού Νόμου που να εξειδικεύει τα μέτρα και τις πολιτικές που επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας (παράγραφος 6 του άρθρου 21) και άλλες συναφείς γενικές και ειδικές διατάξεις.

Επέκταση της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και πέραν του τομέα της εργασίας/απασχόλησης μέσω της άμεσης έκδοσης «[…] του προβλεπόμενου στο άρθρο 24 του ν. 4443/2016 (Α΄ 232) προεδρικού διατάγματος για την επέκταση της προστασίας που παρέχεται για διακρίσεις μεταξύ άλλων λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών και φορολογικών διευκολύνσεων, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στη διάθεση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται συναλλακτικά στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης και της στέγης […]», όπως άλλωστε επιβάλλει η παρ. 4 του άρθρου 74 του ν.4488/2017. Αξίζει να επισημανθεί ότι βάσει της προβλεπόμενης στον ν.4488/2017 απαίτησης, το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα θα έπρεπε να είχε εκδοθεί το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018.

Ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Συνηγόρου Πολιτών με Αναπηρία ή θέσπιση θέσης βοηθού Συνηγόρου για τα άτομα με αναπηρία και παρακολούθησης της Σύμβασης, λόγω της άνισης μεταχείρισης, των διαφόρων μορφών διάκρισης και του έντονου αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία.

Τροποποίηση των ισχυόντων Κωδίκων (Αστικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικής Δικονομίας και Διοικητικής Δικονομίας) ώστε να υπάρχει συμμόρφωση και συμβατότητα με τις διατάξεις της Σύμβασης και να αίρονται τα εμπόδια για τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Δέσμευση όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων για ένα Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, όπως αναφέρεται στο σημείο στ. της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4488/2016.

Εφαρμογή μέτρων και πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία που υφίστανται πολλαπλή διάκριση, όπως είναι οι γυναίκες με αναπηρία, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες με αναπηρία κ.λπ.

Διασφάλιση της χρηματοδότησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρία της Ε.Σ.Α.μεΑ. που αποτελεί χώρο έρευνας και δράσης στο πεδίο της αναπηρίας υπό την οπτική της δικαιωματικής προσέγγισης, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της θεσμικής ικανότητας του αντιπροσωπευτικότερου φορέα των αναπηρικών οργανώσεων. Επιπλέον, το Παρατηρητήριο αποτελεί τον υποστηρικτικό μηχανισμό στην συνεργασία της Ε.Σ.Α.μεΑ. με το πλαίσιο προαγωγής της Σύμβασης.

Συνεχής και αδιάκοπη διαβούλευση με τον επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της Ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, δηλαδή την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, καθώς επίσης και με τους δευτεροβάθμιους (Ομοσπονδίες) και πρωτοβάθμιους φορείς μέλη της. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι οι δημόσιοι φορείς θα διαβουλεύονται με την Ε.Σ.Α.μεΑ. και τους φορείς μέλη της για όλα τα ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, σε όλα τα επίπεδα – εθνικό, περιφερειακό, τοπικό.

Διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας των Οργανώσεων Μελών του αναπηρικού κινήματος, μέσω της θέσπισης μέτρου αυτοχρηματοδότησής τους, όπως υφίσταται στις οργανώσεις π.χ. των πολυτέκνων και των συνταξιούχων.

Η αποτελεσματική ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας στον σχεδιασμό των πολιτικών και η παρακολούθηση/αξιολόγηση  των εφαρμοζόμενων μέτρων θα πρέπει να βασιστούν σε ευρεία παραγωγή και διάχυση αξιόπιστων και έγκυρων στατιστικών και ερευνητικών δεδομένων για τον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις υπό την οπτική των επιταγών της Σύμβασης. Ειδικότερα η πλήρης εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 31 της Σύμβασης δύναται να υλοποιηθεί μέσω της εκπόνησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την παραγωγή των απαραίτητων δεδομένων ανά πεδίο πολιτικής, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ., που αποτελεί θεσμικό συνομιλητή των φορέων του ελληνικού στατιστικού συστήματος (άρθρο 68 ν.4488/2017).

Αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, αξιολόγηση κι ενίσχυση θεσμών της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως αυτός της Παράλληλης Στήριξης, διαρθρωτικές αλλαγές και βελτιώσεις του υφιστάμενου συστήματος εκπαίδευσης, αλλά και του συστήματος μεταφοράς των μαθητών, ώστε να καταστεί πιο λειτουργική και αποτελεσματική η Ειδική Εκπαίδευση για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άξονας 2: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους

Για την επίτευξη των στόχων του άξονα 2 απαιτούνται παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους τομείς, όπως:

2.1. Εκπαίδευση

Το υφιστάμενο Εκπαιδευτικό Σύστημα είναι ένα σύστημα διακρίσεων και αποκλεισμού που παράγει πολίτες β΄ και γ΄ κατηγορίας, αφού τα άτομα με αναπηρία είτε αναγκάζονται κάποια στιγμή να το εγκαταλείψουν (π.χ. λόγω έλλειψης προσβασιμότητας, αποστάσεων), είτε δεν εντάσσονται καν σε αυτό. Αξίζει να επισημανθεί ότι παρατηρείται μάλιστα, πολλά παιδιά με αναπηρία που θα έπρεπε να βρίσκονται στο σχολείο, να βρίσκονται δυστυχώς σε δομές κλειστής περίθαλψης. Άμεσα μέτρα:

Κατοχύρωση της πρώιμης προσχολικής εκπαίδευσης, έναρξη αυτής από τη στιγμή της ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ της αναπηρίας/ χρόνιας πάθησης του παιδιού, καθώς επίσης και δημιουργία δημόσιων δομών πρώιμης παρέμβασης στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον ν. 3699/2008.

Διασφάλιση σημαντικής αύξησης της χρηματοδότησης και άμεση κάλυψη όλων των κενών της εκπαίδευσης με μόνιμο προσωπικό.

Θέσπιση ειδικής τεχνικής εκπαίδευσης και πρόβλεψη ζωντανής βοήθειας και εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμες μορφές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προκειμένου να επιτευχθεί η ένταξη στη γενική εκπαίδευση.

Άμεση πιστοποίηση προσβασιμότητας όλων των σχολείων της χώρας και υλοποίηση προγραμμάτων αποκατάστασης , όπου αυτή χρειάζεται.

Η τυπική και άτυπη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, χρονίων παθήσεων και των οικογενειών τους στον κόσμο της εργασίας και σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Γι’ αυτό πρέπει να θεσπιστεί η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλα τα προγράμματα τυπικής και άτυπης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του πληθυσμού και ταυτόχρονα να εκπονηθούν στοχευμένα προγράμματα με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και νέες με αναπηρία, στις γυναίκες, στους μετανάστες, στους πρόσφυγες κ.α.

2.2. Απασχόληση και εργασία

Κύριο αίτημά μας είναι η εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και την επιχειρηματικότητα των ατόμων με αναπηρία, η οποία για να είναι αποτελεσματική πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή συνδυασμένων πολιτικών και μέτρων και να λαμβάνει υπόψη της την ανομοιογένεια που παρουσιάζουν τα άτομα με αναπηρία ως πληθυσμιακή ομάδα.
Κρίνεται επιτακτική η αναμόρφωση του ν.2643/98, νόμου για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η τροποποίηση του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄) που αφορά σε προσλήψεις ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και η συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία απαιτείται η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές απασχόλησης που αφορούν στο γενικό πληθυσμό.

2.3. Παροχή κοινωνικής προστασίας στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους

Αύξηση των κονδυλίων στον τομέα της πρόνοιας, στις δημόσιες δομές και στους μη κερδοσκοπικούς Φορείς/Κέντρα παροχής υπηρεσιών στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, προκειμένου να αποτραπεί η διακοπή της λειτουργίας τους.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού επιστημονικού-ιατρικού-παραϊατρικού-νοσηλευτικού, για την κάλυψη των κενών θέσεων σε όλες τις μονάδες του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε χιλιάδες άτομα με βαριές αναπηρίες.

Σχεδιασμός και εφαρμογή Προγράμματος Αποϊδρυματοποίησης μέσω της δημιουργίας Κέντρων Ανεξάρτητης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρία και υποστηριζόμενης ανεξάρτητης διαβίωσης, που θα λειτουργήσει ως θεσμός ανάπτυξης δομών και υπηρεσιών προώθησης της κοινωνικής ένταξης των αναπήρων πολιτών και αποφυγή της ιδρυματοποίησης.

Δημιουργία θεσμού προσωπικού βοηθού για άτομα με βαριά κινητική ή άλλη αναπηρία και να διασφαλιστεί η κατάρτισή του και το επαγγελματικό του περίγραμμα.

Ενίσχυση του θεσμού των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), ίδρυση νέων Σ.Υ.Δ.. καθώς και διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησής τους.

Επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών που λειτουργούν οι Δήμοι της χώρας, όπως: Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Α.μεΑ (Κ.Δ.ΑΠ.Α.μεΑ.), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Η.Φ.Α.μεΑ.) κ.λπ. που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα άτομα με βαριές αναπηρίες.

Μεταφορά των Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. στην Πρόνοια με την αρχική επωνυμία τους και ένταξή τους στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας ή στους Δήμους που εδρεύουν, ώστε να λειτουργήσουν σύμφωνα με τους αρχικούς σκοπούς τους δηλαδή την κοινωνική ένταξη και αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.

Αξιολόγηση και επικαιροποίηση του συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας των ΚΕΠΑ, διοικητικά και επιστημονικά.

Διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των παιδιών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και εκσυγχρονισμός του μέσω της άμεσης πρόσληψης επιστημονικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις μονάδες υγείας και σε όλα τα νοσοκομεία.

Σύσταση Διεύθυνσης Χρονίων Παθήσεων στο Yπουργείο Υγείας, στελεχωμένης με εξειδικευμένο προσωπικό, με σκοπό την οργάνωση και διαχείριση των θεμάτων που απασχολούν τις κατηγορίες χρονίων πασχόντων, καθώς και δημιουργία ειδικού δικτύου παρακολούθησης χρονίων παθήσεων.

Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης με αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, αύξηση των κλινών αποκατάστασης και εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης. Σύσταση Διεύθυνσης Αποκατάστασης στο Υπουργείο Υγείας.

Θεσμική συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ και των Οργανώσεων Μελών της σε όλους τους Φορείς Σχεδιασμού και Εφαρμογής πολιτικών για την υγεία: ΚΕΣΥ, ΕΟΦ, Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας του ΕΟΦ, Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές κ.α.

Πλήρη αναμόρφωση και αναδιοργάνωση του συστήματος μεταμοσχεύσεων και δωρεάς οργάνων

Δημιουργία θεσμικού πλαισίου προώθησης προγραμμάτων πρώιμης διάγνωσης – έγκαιρης παρέμβασης ως βασικό άξονα αποτελεσματικότερης και ουσιαστικότερης αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης του ατόμου.

Λήψη στοχευμένων μέτρων και πολιτικών για την ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και την ισότιμη ένταξη των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Ενίσχυση της προσπάθειας για διάδοση του θεσμού της ανώνυμης και μη ανταποδοτικής αιμοδοσίας και της δωρεάς οργάνων και ιστών σώματος και διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Δημόσιου Εθνικού Συστήματος Υγείας, των υπηρεσιών αιμοδοσίας και δωρεάς οργάνων και ιστών σώματος και των Κέντρων Μεταμοσχεύσεων.

Επαναφορά της ανεξαρτησίας της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και κατάρτιση οργανογράμματος και κανονισμού λειτουργίας του.

Αύξηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων στον ΕΟΠΥΥ

Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Άμεση προσβασιμότητα σε υγειονομικές υπηρεσίες που δεν παρέχονται στο κρατικό υγειονομικό σύστημα στον ιδιωτικό τομέα, με διαφανείς συμβάσεις χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις για τους πολίτες

Δημιουργία πλαισίου παροχής ολοκληρωμένων υγειονομικών υπηρεσιών στην κατ΄ οίκον φροντίδα – περίθαλψη και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας του πολίτη

Εντατικοποίηση της ενημέρωσης και δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στις ιατρικές υπηρεσίες πρόληψης

Κατάργηση της άδικης διάταξης των άρθρων 7 και 27 του ν.4387/2016, η οποία αφορά στην αναλογική μείωση του ποσού της εθνικής σύνταξης βάσει του ποσοστού αναπηρίας του δικαιούχου. Zητάμε τη χορήγηση του 100% του ποσού που αντιστοιχεί στην Εθνική Σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας.

Επαναφορά της καταβολής του ΕΚΑΣ σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας, όπως ίσχυε με το άρθρο 34 του ν. 3996/2011.

Αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι αναπηρίας και γήρατος του ιδιωτικού τομέα με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων του 2ου μνημονίου και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του ν. 4093/12 και της Π.Ν.Π. 4111/2013 και την εναρμόνισή τους με τα ισχύοντα στο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι γήρατος γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες του ιδιωτικού τομέα.

Επικαιροποίηση και εφαρμογή του Πορίσματος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας για την ενιαιοποίηση των συντάξεων αναπηρίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11, του ν.4387/2016 (Α’85), προκειμένου να τεθούν σε ισχύ ενιαίοι κανόνες συνταξιοδότησης και απονομής ασφαλιστικών παροχών λόγω αναπηρίας.

Επαναφορά των ρυθμίσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, οι οποίες αφορούν στη συνταξιοδότηση των γονέων/συζύγων/αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, βάση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Κατάργηση των μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ των ατόμων με αναπηρία.

Επαναφορά της ρύθμισης της παρ. 5α του άρθρου 5 του ν. 3232/04, σύμφωνα με την οποία, παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς, που πάσχουν από αναπηρία με μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, να δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ο θανών γονέας.

Αναμόρφωση της επιδοματικής πολιτικής των ατόμων με αναπηρία και επέκτασή της σε όλες τις κατηγορίες αναπηρίας, όπως στα κωφά βαρήκοα άτομα ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Αποσύνδεση του προνοιακού επιδόματος που χορηγείται στα άτομα με αναπηρία από την εργασία.

Απαλλαγή όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Διατήρηση των φοροαπαλλαγών που είναι σε ισχύ για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία από τα τεκμήρια του εισοδήματος. Να μην φορολογείται το τεκμαρτό εισόδημα των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό 67%, παρά μόνο το πραγματικό.

Απαλλαγή όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία από τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για την πρώτη κατοικία.

Προστασία από πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67%, καθώς και στις οικογένειες που έχουν άτομα με βαριές αναπηρίες.

Ενίσχυση της χρηματοδότησης του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα που υλοποιεί η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος για τις επικοινωνιακές ανάγκες των Κωφών-Βαρήκοων. Η συνεχής μείωση των επιχορηγήσεων που δίνονται στην ΟΜ.Κ.Ε, δεν καλύπτει τις ανάγκες διερμηνείας των κωφών ατόμων, με αποτέλεσμα να μη δίνεται η δυνατότητα στα κωφά/βαρήκοα άτομα να πετύχουν ισότιμη κοινωνική ένταξη με τη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της ζωής.

Ενδυνάμωση της θέσης του καταναλωτή με αναπηρία μέσω στοχευμένων δράσεων,   δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μόνο γενικοί καταναλωτές αλλά και ειδικοί, χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται ειδικά σε αυτά, το κόστος των οποίων λόγω του χαμηλού ανταγωνισμού είναι συνήθως ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δυσχερή οικονομική τους κατάσταση.

Μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα απαραίτητα βοηθήματα-εργαλεία διαβίωσης των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία και άλλων κατηγοριών αναπηρίας προς όφελος του ΕΟΠΥΥ και του ΕΦΚΑ.

Με δεδομένο το μέγεθος της αγοράς των ατόμων που έχουν ανάγκη προσβάσιμων υποδομών (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά) αλλά και την εθνική ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, ιδιαίτερα μάλιστα με την προοπτική ανάπτυξης του τουρισμού υγείας/ιατρικού τουρισμού, με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αυτού, ο «Τουρισμός για Όλους» πρέπει να συγκαταλεχθεί ανάμεσα στις προτεραιότητες της Πολιτείας. Ο Τουρισμός για Όλους αφορά την πλήρη τουριστική αλυσίδα: μεταφορές, τουριστικούς προορισμούς, διαμονή και εστίαση, επικοινωνία / συναλλαγή και πληροφόρηση σε προσβάσιμες μορφές, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Η βελτίωση της πρόσβασης στον τουρισμό δεν αποτελεί μόνο κοινωνική ευθύνη – έχει αναγνωριστεί διεθνώς σαν μια αναγκαία επιχειρηματική παρέμβαση, που μπορεί να υποστηρίξει την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και να προσελκύσει νέους πελάτες.

Η πλήρης προσβασιμότητα των υποδομών, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων, εστιατορίων, καφέ, πλοίων, ΚΤΕΛ, κ.α., θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο για την παροχή άδειας λειτουργίας τους, καθώς και η θέσπιση αυστηρού ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του αναπηρικού κινήματος.

Παράλληλα, απαιτείται η ενίσχυση της προσπάθειας για ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό και τον αθλητισμό μέσω της λήψης μιας σειράς μέτρων, όπως η διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στους χώρους πολιτισμού (π.χ. μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.), η ένταξη αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα προγράμματα εκπαίδευσης για τα παιδιά με αναπηρία κ.α., αναγνωρίζοντας έτσι το ρόλο τέτοιων δραστηριοτήτων στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων αυτών κ.λπ.

Η ένταξη όμως των ατόμων με αναπηρία στον Πολιτισμό, τον Τουρισμό και τον Αθλητισμό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ένταξης της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές που αφορούν τον πολιτισμό και τουρισμό και αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω της συνεχούς διαβούλευσης και συνεργασίας με την Ε.Σ.Α.μεΑ. ως την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση του εθνικού αναπηρικού κινήματος, την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και την Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

Διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα γενικότερα στις δημόσιες μεταφορές σταθερής ή μη τροχιάς, αστικές και υπεραστικές, συμπεριλαμβανομένων των υπεραστικών μεταφορών ΚΤΕΛ και των ΤΑΧΙ σε όλη τη χώρα με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών.

2.4. Παροχή υπηρεσιών υγείας στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητάει ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας προς όφελος όλων των πολιτών και προτείνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για την υγεία, μέσω των οποίων τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις θα απολαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας για την αύξηση της λειτουργικότητας και αυτονομία τους.

Στη βάση αυτού του σημαντικού εγχειρήματος διεκδικούμε:

2.5. Μέτρα κοινωνικής ασφάλισης ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους

Ευρεία μεταρρύθμιση του ν.4387/2016, όπως:

2.6 Εισοδηματική ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους

2.7. Πολιτισμός, Τουρισμός, Αθλητισμός

2.8. Μεταφορές

Βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών, οχημάτων και παντός τύπου εξοπλισμού σε όλη την μεταφορική αλυσίδα (επίγεια, εναέρια, θαλάσσια).

Ανάπτυξη μεταφορικών συστημάτων ειδικού τύπου, παρόμοιων με αυτά που έχει ήδη αναπτύξει ο ΟΑΣΑ και ο ΟΑΣΘ για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων πολιτών με αναπηρία, που θα λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα και σε 24ωρη βάση.

Κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών και στελεχών συναλλαγής με κοινό σε θέματα συμπεριφοράς και συναλλαγής με επιβάτες με αναπηρία.

Αναμόρφωση του πλαισίου χορήγησης αδειών οδήγησης σε οδηγούς με αναπηρία, ίδρυση νέων κέντρων εξέτασης υποψηφίων οδηγών τύπου ΗΝΙΟΧΟΣ στην Περιφέρεια.

Θέσπιση εκπτώσεων για τους νησιώτες μόνιμους κατοίκους με αναπηρία και τους συνοδούς τους κατά τις θαλάσσιες μετακινήσεις τους.

Δημιουργία δικτύου δημόσιων θέσεων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων ιδιαίτερα κοντά σε δημόσιες Υπηρεσίες και Υπηρεσίες που δέχονται κοινό.

Απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από τα διόδια σε όλη τη χώρα.

2.9. Προσβασιμότητα

Συμπλήρωση, κωδικοποίηση, πιστοποιημένη εφαρμογή και παρακολούθηση της τήρησης της νομοθεσίας και των προδιαγραφών προσβασιμότητας στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, στις Μεταφορές, στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στα Αγαθά και τις Υπηρεσίες κ.λπ.

Λήψη μέτρων για την διασφάλιση της εφαρμογής των προβλέψεων του Ν.4067/2012 για αποκατάσταση της προσβασιμότητας μέχρι το 2020 σε όλα τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμούς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/ κινηματογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ανταλλακτήρια κ.λπ.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων.

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 2 του ν.4591/2019 (Μέρος Α’) που αφορά στην ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προκειμένου να συμπεριληφθεί το σύνολο των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές τόσο του ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία όσο και των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ενημέρωσή τους και παροχή της απαιτούμενης προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. υποστήριξης προκειμένου να παρέχει τη γνωμοδότηση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 8[1] του εν λόγω νόμου μέσω του καθορισμού αυτής στην προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου Κοινή Υπουργική Απόφαση[2].

Αξιότιμοι Πρόεδροι, Αξιότιμε Γραμματέα,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. κρίνει απαραίτητη την κατάθεση των ανωτέρω σε όλους σας πριν τις εθνικές εκλογές, καθώς πιστεύει ότι βοηθά στην αποκρυστάλλωση των θέσεών σας πάνω στα ζητήματα της Αναπηρίας. Αναμένουμε δε, να λάβετε θέση επί των αιτημάτων μας, καθώς και να υιοθετήσετε την ατζέντα της Ε.Σ.Α.μεΑ. Απευθυνόμαστε σε ολόκληρο τον δημοκρατικό πολιτικό κόσμο, όπως κάναμε πάντα, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Αναπηρία δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους καλούν κάθε δημοκρατικό πολιτικό κόμμα σε δράση.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Λυμβαίος

[1] Στην παρ. αυτή ορίζεται το εξής: «2. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας των άρθρων 4 και 6. […] Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα εντάσσονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Με όμοια απόφαση γίνεται η διαγραφή από το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας»

[2]Στην εν λόγω παρ. προβλέπεται το εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., η μορφή και η διαδικασία χορήγησης της γνωμοδότησης της παραγράφου 2 από την Ε.Σ.Α.μεΑ., τα όργανα διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης, οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.»
Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *