ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γνωρίζετε για το Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης που παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας;

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.23824/23.12.2013 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/23189/264/09.03.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας το «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Τ.Υ.Α.), εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, εκκλησιαστικά – φιλανθρωπικά ιδρύματα και ειδικά πιστοποιημένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Τ.Υ.Α. εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (αν υπάρχει μετρητής που μετρά διακριτά τις νυκτερινές καταναλώσεις, εφαρμόζεται μόνο στις καταναλώσεις ημέρας), εφόσον η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε κάλυψη αναγκών του δικαιούχου για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται κατωτέρω, ανεξαρτήτως κατηγορίας του δικαιούχου:

  • Για το κλιμάκιο τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως 1200 kWh, παρέχεται 70% έκπτωση επί της τιμής του ισχύοντος κάθε φορά τιμολογίου του Προμηθευτή (ανταγωνιστικό σκέλος) με το οποίο τιμολογείται ο εκάστοτε δικαιούχος.
  • Για το κλιμάκιο τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 1201 έως 5000 kWh, το 70% της κατανάλωσης λαμβάνει έκπτωση 70%, ήτοι από 1201 έως 5000 kWh παρέχεται συνολικά έκπτωση 49% επί του ισχύοντος κάθε φορά τιμολογίου του Προμηθευτή (ανταγωνιστικό σκέλος) με το οποίο τιμολογείται ο εκάστοτε δικαιούχος.
  • Για το κλιμάκιο τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 5001 έως 10.000 kWh, το 50% της κατανάλωσης λαμβάνει έκπτωση 70%, ήτοι από 5001 έως 10.000 kWh παρέχεται συνολικά έκπτωση 35% επί του ισχύοντος κάθε φορά τιμολογίου του Προμηθευτή (ανταγωνιστικό σκέλος) με το οποίο τιμολογείται ο εκάστοτε δικαιούχος.
  • Για το κλιμάκιο τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 10.001kWh και άνω, δεν παρέχεται έκπτωση, ήτοι εφαρμόζεται η ισχύουσα τιμή του τιμολογίου του Προμηθευτή (ανταγωνιστικό σκέλος) με το οποίο τιμολογείται ο εκάστοτε δικαιούχος.

Σημείωση: Σε περίπτωση που o δικαιούχος εμπίπτει σε τιμολογιακή κατηγορία για την οποία η έκδοση λογαριασμού είναι μηνιαία, τα ως άνω όρια εφαρμόζονται αναλογικά.

Συγκεκριμένα, ως χρεώσεις του Τ.Υ.Α. ορίζονται οι τιμές του ισχύοντος κάθε φορά τιμολογίου του Προμηθευτή (ανταγωνιστικό σκέλος) με το οποίο τιμολογείται ο εκάστοτε δικαιούχος του Τ.Υ.Α. για τη χρέωση ενέργειας της ημερήσιας κατανάλωσης και έως το όριο που καθορίζεται ανωτέρω, μειωμένες κατά το ποσοστό ανά κλιμάκιο κατανάλωσης που ορίζεται ως ανωτέρω. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το ισχύον ανά δικαιούχο τιμολόγιο του Προμηθευτή.

Η ένταξη στο Τ.Υ.Α. γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως και 31/12) δηλαδή για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος αυτό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η δήλωση της επωνυμίας του αιτούντος το Τ.Υ.Α.

Για την υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες του Τ.Υ.Α. οφείλουν κατ’ ελάχιστο να υποβάλλουν:

α. Επωνυμία του Φορέα

β. Στοιχεία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στην επωνυμία του φορέα και αποκλειστικά για κτίρια όπου παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, ανά κατηγορία δικαιούχου.

Η συγκατάθεση για την αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων των αιτούντων φορέων όλων των κατηγοριών λογίζεται ότι δίνεται με την ως άνω ηλεκτρονική αίτηση του αιτούντος.

Εφόσον επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα του αιτούντα για ένταξη στο Τ.Υ.Α. βάσει των στοιχείων που τηρούνται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα καθώς και τον Προμηθευτή του.

Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης προστίθεται στην ηλεκτρονική αίτηση του φορέα, που είχε υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ τηρεί Μητρώο των φορέων που εντάσσονται στο Τ.Υ.Α. (εφεξής Μητρώο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης), προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου.

Επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Τ.Υ.Α. για τους δικαιούχους όλων των κατηγοριών διενεργείται το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους.

Εφόσον από τη διενέργεια του επανελέγχου προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης ορισμένου φορέα για το επόμενο ημερολογιακό έτος στο Τ.Υ.Α., ο δικαιούχος φορέας παραμένει στο Μητρώο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης και ενημερώνεται σχετικά ο ίδιος και ο Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντίστοιχα, εφόσον από τη διενέργεια του επανελέγχου προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης ορισμένου φορέα για το επόμενο ημερολογιακό έτος στο Τ.Υ.Α., ενημερώνεται ο φορέας από το ΔΕΔΔΗΕ για τους λόγους απένταξης του από το Τ.Υ.Α. και διαγράφεται από το Μητρώο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.

Όσοι έχουν ενταχθεί στο Τ.Υ.Α. δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση για το επόμενο έτος.

Μόνο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί, η υποβολή νέας αίτησης είναι απαιτητή.

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

Πηγή: https://deddie.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *