AμεΑ CAR

Διαδικασία Χορήγησης Ατομικής Θέσης Στάθμευσης ΑμεΑ

Η διαδικασία χορήγησης ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, αποτελείται από μία σειρά ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος. Δεν πρόκειται για μία απλή, ούτε σύντομη διαδικασία. Αρμόδιος φορέας για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης χορήγησης ατομικής στάθμευσης ΑμεΑ, είναι ο οικείος Δήμος.

 

του Νεκτάριου Βεντούρη – Πατέρας Παιδιού με Αναπηρία – Τεχνολόγος Οχημάτων

 

Η παραχώρηση χώρων στάθμευσης για ΑμεΑ, θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθμό Δ2/3311-27/12/1991 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3/Β/1992) και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμό ΔΜΕΟ/στ/3430-11/06/1993 ΚΥΑ (ΦΕΚ 456/Β/1993).
Η χρήση χώρων στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμου με αναπηρία προβλέπεται στο εδάφιο ιη της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Νόμος 2696/99, ΦΕΚ 57/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει (Νόμος 4663/2020, ΦΕΚ 30/Α/2020).

Ατομική θέση στάθμευσης ΑμεΑ δικαιούνται όσων οι παθήσεις ανήκουν στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του Νόμου 1798/1988, (ΦΕΚ 166/Α/1988) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) και την υπ’ αριθμό Δ18Α 5038263/23-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2710/Β/2013).

Επομένως, ο ενδιαφερόμενος πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί από Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, ώστε να πιστοποιηθεί ότι η πάθησή του εντάσσεται στις ανωτέρω περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, όταν παραλάβει τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, θα πρέπει να ελέγξει εάν αναγράφεται ότι “Η ανωτέρω πάθηση (Χ) συμπίπτει με την αναφερόμενη με αύξοντα αριθμό παράγραφος (Ψ) του Πίνακα του Παραρτήματος (Ω) της με Αρ. Δ18Α 5038623 (ΦΕΚ 2710/τ. Β/24-10-2013) ΚΥΑ”, όπου Χ, Ψ, Ω, αντικαθίστανται ανάλογα.

Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ, στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Συγκοινωνιών, ώστε να αιτηθεί τη χορήγηση Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ (μπλε κάρτα).

Εφόσον, του χορηγηθεί το Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ, πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να μεταβεί στον οικείο Δήμο για να υποβάλει την αίτηση χορήγησης ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ.

Πρέπει να επισημανθεί, ότι μπορείτε να αιτηθείτε τη χορήγηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ είτε για τον τόπο που κατοικείτε, είτε για τον τόπο που εργάζεστε.

Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, θα αντλήσουμε τη λίστα με τα δικαιολογητικά, από τον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο ενδιαφερόμενος λοιπόν, που επιθυμεί να αιτηθεί τη χορήγηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω έγγραφα:
1. Αίτηση (pdf ή doc) στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Α.µεΑ. που είναι κάτοχος του ∆ελτίου Στάθμευσης “Α.Μ.Α.” και των οδηγών του οχήµατος όπως αυτοί αναγράφονται στο ∆ελτίο.
2. Πρόσφατη εξουσιοδότηση του Α.µεΑ. (ή του δικαστικού συµπαραστάτη) προς τον αιτούντα, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που το Α.µεΑ. εκπροσωπείται από δικαστικό συμπαραστάτη, θα προσκοµίζεται και η δικαστική απόφαση διορισµού του. Στην περίπτωση που το Α.µεΑ. είναι ανήλικο θα προσκοµίζεται µόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Πρωτότυπο Δελτίο Στάθμευσης “Α.Μ.Α.” εν ισχύ από τη ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσσαλονίκης
4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού του ΚΕΠΑ.
5. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται:
α. το ΑµεΑ δεν έχει στην κατοχή του περισσότερα του ενός ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ “Α.Μ.Α.”.
β. το Α.µεΑ. και οι οδηγοί του οχήµατος δεν κατέχουν άλλη θέση στάθµευσης (πχ σε πυλωτή πολυκατοικίας ή σε κλειστό χώρο στάθµευσης) στη Διεύθυνση στην οποία αιτείται ατοµική θέση στάθµευσης.
γ. στο Α.µεΑ. ή σε οποιονδήποτε από τους οδηγούς, δεν έχει παραχωρηθεί ατοµική θέση στάθµευσης, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ iv) δεν έχει παραχωρηθεί σε άλλο άτοµο συγγενικό του Α.µεΑ., που διαµένει κάτω από την ίδια στέγη, ατοµική θέση στάθµευσης.
6. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας του Α.µεΑ. µε ένα από τα παρακάτω:
α. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 του τρέχοντος οικονοµικού έτους
β. Λογαριασµού Κοινής Ωφέλειας
γ. Μισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας το οποίο να έχει κατατεθεί σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Εφόσον το Α.µεΑ. διαµένει µε συγγενικό του πρόσωπο και δηλώνει ως µόνιµη κατοικία αυτή του συγγενούς, θα πρέπει:
α. να το δηλώσουν υπεύθυνα και οι δύο και
β. ένα από τα παραπάνω αναφερόµενα στοιχεία βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας να προσκοµιστεί από το συγγενή.
7. Εφόσον η αίτηση αφορά παραχώρηση ειδικής θέσης στάθµευσης στην περιοχή που εργάζεται το Α.µεΑ., σε αντικατάσταση των αναφερόµενων στο πεδίο (στ) δικαιολογητικών, θα υποβάλλεται:
α. Εφόσον είναι µισθωτός: βεβαίωση του εργοδότη και αντίγραφο τελευταίας µισθοδοσίας
β. Εφόσον είναι ελεύθερος επαγγελµατίας: βεβαίωση για την ταχυδρομική διεύθυνση της επαγγελµατικής έδρας µε πρόσφατη “Βεβαίωση Αντικειµένου Εργασιών” από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.)

Σημειώνεται ότι ορισμένοι Δήμοι ενδέχεται να ζητούν επιπλέον δικαιολογητικά όπως φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, δίπλωμα οδήγησης, φωτοαντίγραφο ταυτότητας του ενδιαφερόμενου κ.α.

Η διαδικασία χορήγησης ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, δεν τελειώνει με την υποβολή της αίτησης…

Οι περισσότεροι Δήμοι έχουν θεσπίσει έναν Κανονισμό βάσει του οποίου εξελίσσεται η διαδικασία μετά την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών.

Για παράδειγμα, ο Κανονισμός χορήγησης αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ του Δήμου Μύκης αναφέρει ότι “το Τμήμα Συγκοινωνιών και Σηματοδότησης της Τεχνικής Υπηρεσίας εξετάζει την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, διενεργεί αυτοψία προκειμένου να καταγραφούν τυχόν δεσμεύσεις στάθμευσης ή άλλοι περιορισμοί.

Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής για την παραχώρηση της θέσης στάθμευσης.

Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος ότι δεν πληροί τους όρους της παραχώρησης και ζητείται η συμπλήρωση του φακέλου, μέσω συμπληρωματικής αίτησης, προκειμένου να επανεξεταστεί το αίτημά του και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη παραχώρησης της θέσης στάθμευσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει την τελική απόφαση στην οποία θα αναφέρεται η ισχύς της παραχώρησης (ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ). Επίσης θα αναφέρεται ότι μετά τη λήξη του Δελτίου η παραχώρηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης παύει να ισχύει.

Εφόσον η παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης γίνεται σε δρόμο του Β.Ο.Δ. (ΦΕΚ 701/Δ/1990) η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα στέλνεται με ευθύνη του Τμήματος Συγκοινωνιών και Σηματοδότησης στη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για έγκριση προκειμένου να εκδοθεί Αστυνομική Απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ΚΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετά τη λήψη της απόφασης παραχώρησης της θέσης, το Τμήμα Συγκοινωνιών και Σηματοδότησης της Τεχνικής Υπηρεσίας ενημερώνει τον δικαιούχο, ο οποίος οφείλει με δικές του δαπάνες, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης, να προμηθευτεί τα υλικά κατακόρυφης σήμανσης βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα δίνονται από την Υπηρεσία.

Με την προσκόμιση των υλικών κατακόρυφης σήμανσης από τον δικαιούχο, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προχωρεί στην τοποθέτησή τους προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ και τοποθετηθούν οι πινακίδες σήμανσης, ο δικαιούχος θα πρέπει να τηρεί τους όρους παραχώρησης.

Στον Κανονισμό για τη χορήγηση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ που εισηγήθηκε η Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, διαβάζουμε ότι:

Η παραχώρηση της θέσης ισχύει για 3 έτη. Όταν λήγει το Δελτίο Στάθμευσης για ΑΜΕΑ ή τα 3 έτη της παραχώρησης, η θέση καταργείται και επανεξετάζεται εφόσον προσκομίζεται νέα αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εφόσον η νέα αίτηση υποβληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου με τα πλήρη δικαιολογητικά, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη λήξη του Δελτίου Στάθμευσης ή της τριετίας, η υφιστάμενη σήμανση θα διατηρείται μέχρι την έκδοση της νέας απόφασης.

Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δήμο για κάθε μεταβολή των υποβαλλόμενων στοιχείων – δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που ο Δήμος ενημερωθεί εγγράφως από τον δικαιούχο ότι οι προϋποθέσεις με βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης έχουν εκλείψει ή ότι δεν γίνεται πλέον χρήση της θέσης, η παραχώρηση παύει να ισχύει και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών της παραχώρησης, η Υπηρεσία θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης της θέσης.

Εφόσον ζητείται από τον ενδιαφερόμενο και έγκριση δημιουργίας ράμπας ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου, αυτή θα χορηγείται παράλληλα με τη θέση στάθμευσης, κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που ήδη παραχωρηθείσες θέσεις πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντα κανονισμού (έχουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών σε ισχύ), θα ζητηθεί από την Υπηρεσία η έγγραφη δήλωση του δικαιούχου ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ακόμη ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος παραχώρησης χωρίς να εκδοθεί νέα απόφαση.

Σε περίπτωση έργων ανάπλασης, κυκλοφοριακής αναδιοργάνωσης, αναθεώρησης μελετών, σύνταξης νέων κυκλοφοριακών μελετών ή ΣΒΑΚ, η θέση θα μπορεί να καταργείται, να μεταφέρεται ή να τροποποιείται, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του κοινού.

Εάν κατέχετε τα δύο βασικά δικαιολογητικά (Γνωμάτευση ΚΕΠΑ, Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ) κι ενδιαφέρεστε να αιτηθείτε τη χορήγηση ατομικής/αποκλειστικής θέσης στάθμευσης, σας προτρέπουμε ν’ απευθυνθείτε στον οικείο Δήμο, ώστε να πληροφορηθείτε επακριβώς για τ’ απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και για τους ισχύοντες όρους παραχώρησης της θέσης.

 

Διαβάστε ακόμη…

ΑμεΑ και αγορά Αυτοκινήτου

 

Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας και προτεινόμενη θεματολογία στο team@nevronas.gr

Μείνετε συντονισμένοι!

 

Γράφει: ο Νεκτάριος Βεντούρης – Πατέρας Παιδιού με Αναπηρία – Τεχνολόγος Οχημάτων

Επιμέλεια: Πόπη Μάλεση – B.A, M.A Psychology

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *