ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

3o Nevronas FESTival | Open Call σε Καλλιτέχνες, Φορείς, Συλλόγους και Ομάδες!

3o Nevronas FESTival
Φεστιβάλ Συμπεριληπτικών Παραστατικών Τεχνών και Καλλιτεχνικής Διάδρασης
8, 9, 10, 11 & 12/11/2024, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Feel the Art… your Own way!

Be a part of the FEST…

Ασχολείστε με τη μουσική, το χορό, το θέατρο, τη φωτογραφία, τα εικαστικά, τον κινηματογράφο, την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις εφαρμογές και πιστεύετε ότι η συμπερίληψη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και πολιτιστικής μας πραγματικότητας;

Το Νevronas FESTival προσκαλεί Καλλιτέχνες, Φορείς, Συλλόγους και Ομάδες από όλο τον κόσμο να υποβάλλουν πρόταση για συμμετοχή στο Φεστιβάλ Συμπεριληπτικών Παραστατικών Τεχνών και Καλλιτεχνικής Διάδρασης στην Αθήνα που θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 8 έως και Τρίτη 12 Νοεμβρίου του 2024 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υπό την οργανωτική ευθύνη της ομάδας του nevronas.gr 

Το FESTival για 3η συνεχή χρονιά έχει ως στόχο να αποτελέσει μία δράση, η οποία βασίζεται:

 • Στη συμπεριληπτική καλλιτεχνική πραγματικότητα και συνεύρεση
 • Στην αποδοχή της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και συνύπαρξης 
 • Στην πλήρη προσβασιμότητα και συμπερίληψη
 • Στην πολιτιστική και κοινωνική δράση για την άρση των κοινωνικών διακρίσεων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν συγκεκριμένες δράσεις ή/και την καλλιτεχνική επιμέλεια ενός συνόλου δράσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής σε ενήλικες που έχουν ή ανήκουν σε μικτές καλλιτεχνικές ομάδες καθώς και μεμονωμένα άτομα με αναπηρία με νομικό πρόσωπο.

Η θεματολογία είναι ανοιχτή και τα κριτήρια επιλογής βασίζονται στην συμπερίληψη, την δημιουργικότητα και την πρωτοπορία στον τρόπο έκφρασης, μέσα από την αναπηρία.

Οι προτάσεις πρέπει να διακρίνονται για την επαγγελματική τους αρτιότητα και να προβάλλουν σαφώς τον σκοπό υλοποίησης και ανάδειξής τους.

Το 3ο Νevronas FESTival προσφέρει στους καλλιτέχνες:

 • Προϋπολογισμένη οικονομική στήριξη
 • Χώρο για τη παρουσίαση του έργου
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Ανθρώπινο δυναμικό για τεχνικές ανάγκες
 • Δημοσίευση και προώθηση των έργων στο nevronas.gr και σε άλλα εγχώρια και διεθνή μέσα
 • Στήριξη και προβολή των καλλιτεχνών σε εγχώριους και ξένους προσκεκλημένους

Για υποβολή πρότασης, πατήστε εδώ…

Προθεσμία τελικής υποβολής: 05 Ιουνίου 2024, στις 23:59.

[ Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο team@nevronas.gr ]

Nevronas FESTival Team 

Μείνετε συντονισμένοι στα online κανάλια του nevronas.gr:
Website: https://nevronas.gr & festival.nevronas.gr
Facebook Page: https://www.facebook.com/www.nevronas.gr
Instagram: https://www.instagram.com/nevronas.gr
Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCwM3lZ6Sw-B5JF7fpbm9T5Q
Twitter: https://twitter.com/nevronas

OPEN CALL ENGLISH VERSION

Nevronas FESTival
Festival of Inclusive Performing Arts and Artistic Interaction
8, 9, 10, 11 & 12/11/2024, Technopolis City of Athens

Feel the Art… your Own way!

Be a part of the FEST…

Do you work in the fields of music, dance, theater, photography, art, science, technology or applications and you believe that inclusion is an integral part of our social and cultural reality?

Nevronas FESTival invites artists, organizations and groups from around the world to submit their proposal for participation in the Festival of Inclusive Performing Arts and Artistic Interaction, that will be held from 8 to 12 οf November 2024, in Technopolis City of Athens under the organizational responsibility of nevronas.gr Team 

The FESTival, for three years in a row, aims to be an initiative, which is based on:

 • Inclusive artistic reality and encounter
 • Acceptance of human diversity and coexistence
 • Full accessibility and inclusion
 • Cultural and social acts that  eliminate social discrimination

REQUIREMENTS:

 • Proposals may relate to specific actions and / or the artistic curation of a set of actions.
 • Eligible to participate are adults who have or belong to mixed artistic groups as well as individuals with disabilities with a legal entity.
 • Topic is open.
 • The selection criteria are based on inclusion, creativity and novelty in the way of expression through disability.
 • Proposals must be distinguished for their professional excellence and clearly state the purpose of their implementation and presentation.

Νevronas FESTival offers artists:

 • Fixed financial support
 • Space for the presentation of the project
 • Technical assistance
 • Human resources for technical needs
 • Publication and promotion of projects on nevronas.gr and other domestic and international media
 • Support and promotion of artists to domestic and foreign guests

To submit a proposal, click here…

Deadline for final submission: June 05 2024, 23:59.

[ For more information, contact team@nevronas.gr ]

Nevronas FESTival Team

Stay tuned online at nevronas.gr:
Website: https://nevronas.gr & festival.nevronas.gr
Facebook Page: https://www.facebook.com/www.nevronas.gr
Instagram: https://www.instagram.com/nevronas.gr/
Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCwM3lZ6Sw-B5JF7fpbm9T5Q
Twitter: https://twitter.com/nevronas